Skip to content

Bwrdd

Bwrdd y Cyfarwyddwyr yw’r corff sy’n gwneud penderfyniadau allweddol Athletau Cymru. Mae’r Bwrdd yn rhoi arweiniad, yn ystyriol o fuddiannau rhanddeiliaid ac yn atebol am ei benderfyniadau ei hun a gweithredoedd Athletau Cymru fel sefydliad. Cofnodion cyfarfodydd y Bwrdd a’i Is-grwpiau. 

BWRDD Y CYFARWYDDWYR 

· Carol Anthony (Cadeirydd) – tymor estynedig 

· Ron Odunaiya 

· Sue Alvey (Cadeirydd y Cyngor Cyffredinol) 

· Dr Nicky Lewis (Cadeirydd yr Is-grŵp Llywodraethu) 

· Christian Malcolm 

· Bernie Plain 

· David Roberts 

IS-GRWPIAU EIN BWRDD 

Mae strwythur llywodraethu Athletau Cymru’n dirprwyo awdurdod i nifer o is-grwpiau allweddol y Bwrdd. Bydd yr is-grwpiau’n cefnogi cyflwyniad amcanion strategol allweddol, yn ogystal ag arolygu meysydd allweddol megis Llywodraethu a Chyllid ac Archwilio. 

Is-grŵp Llywodraethu

Cylch Gorchwyl

· Dr Nicky Lewis

(Cadeirydd)

· Steve Perks

(Annibynnol)

· Anthony Clements

(Annibynnol)

· Rebecca Rothwell

(Annibynnol)

· David Roberts

Cyfreithiol Cyfetholedig)

· James Williams

(Pennaeth Gweithrediadau)

· Andrew Thomas

(Rheolwr Swyddfa, Ysgrifennydd y Grŵp)

Is-grŵp Cyllid

Cylch Gorchwyl

· Cyfarwyddwr â chyfrifoldeb dros Gyllid -

Cadeirydd

· Matt Newman -

(Prif Weithredwr)

· - I’w gadarnhau -

(Annibynnol) 

· - I’w gadarnhau -

(Pennaeth Strategol)

· James Williams -

(Pennaeth Gweithrediadau)

· Lynn Goward

(Rheolwr Cyllid, Ysgrifennydd y Grŵp) 

Panel Penodiadau 

Cylch Gorchwyl 

Goruchwylio’r gwaith o recriwtio a phenodi 

Cyfarwyddwyr newydd y Cwmni. 

Mae aelodaeth ar y panel yn amrywio yn unol â’r 

swydd y penodir iddi ac fe’i disgrifir yn llawn yn

yn nogfen ‘cylch gorchwyl’ y panel (uchod) 

 

Llywydd ac Is-lywydd Athletau Cymru

Swydd-ddisgrifiadau 

Llywydd Athletau Cymru - Lynette Harries

Is-lywydd Athletau Cymru – Graham Finlayson ac Ian Griffiths