Athletau Anabledd

Mae Athletau yn faes chwaraeon sy’n sicrhau amrywiaeth gyffrous o gyfleoedd i bobl anabl. Ceir cymysgedd o gystadlaethau a dosbarthiadau chwaraeon i bawb gael mwynhau, datblygu a dysgu sgiliau newydd wrth gymryd rhan, wrth wirfoddoli neu hyfforddi.

Mae gan Athletau Cymru draddodiad hir o lwyddiant mewn pencampwriaethau rhyngwladol ac Ewropeaidd yn ogystal ag yn y gemau Paraolympaidd a Gemau’r Gymanwlad. Mae athletwyr megis Aled Sion Davies (F42/44), Rhys Jones (T37), Olivia Breen (T35-38), Hollie Arnold (F46), James Ledger (T12), Morgan Jones (T47) a Beverly Jones (F37) wedi mwynhau llwyddiant ar y lefel uchaf ac ennill bri ar lwyfan y byd. 

Rydym ni yn Athletau Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau ac awdurdodau lleol, gan gynnwys; British Athletics a Chwaraeon Anabledd Cymru i gefnogi datblygiad cyfleoedd hygyrch i bob athletwr dros Gymru. Mae nifer o glybiau’n cymryd rhan yn rhaglen Glybiau InSport, Chwaraeon Anabledd Cymru ar hyn o bryd, sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i unrhyw un ymuno fel athletwyr, hyfforddwyr, swyddogion neu wirfoddolwyr.

System Ddosbarthu

Mae Dosbarthu’n rhan anhepgor o athletau anabledd er mwyn sicrhau cystadleuaeth deg. Mae dosbarthiadau diffiniedig o fewn y maes ac mae pob grŵp wedi ei rannu’n ddosbarthiadau yn ôl lefel eu nam. Mae meini prawf llym cysylltiedig â phob dosbarth. I gael mwy o wybodaeth, gweler Canllawiau IPC a gwefan hyffordd British Athletics, fideo uCoach a gwybodaeth a chyngor ar Derminoleg Anabledd.

Hyfforddi Athletwyr yn Gynhwysol

Mae Athletau Cymru’n cyflwyno rhaglen lawn o gyfleoedd addysg hygyrch i hyfforddwyr ac anelwn, ac o fewn y llwybr addysg hyfforddwr, i sicrhau bod cyfle cyfartal i arweinwyr a hyfforddwyr ddilyn cymhwyster hyfforddwr neu arweinydd priodol. Mae’r holl gyfleoedd addysg hyfforddwr a gyflwynir gan Athletau Cymru yn gweithredu’n unol â Pholisi Cyfleoedd Cyfartal Addysg Hyfforddwr. Caiff hyfforddwyr sydd â chymhwyster Lefel 2 neu gymhwyster Hyfforddwr Athletau fynediad i UK Disability Training for Athletics drwy uLearn. Ceir adnoddau defnyddiol sy’n rhoi canllawiau penodol ar gyfer gweithio gyda/hyfforddi athletau sydd ag anabledd ar uCoach. Adnodd defnyddiol arall yw Guide for Supporting Visually Impaired Adults and Children in Athletics gan British Blind Sport.

Dysgu Athletau Cynhwysol

Anghenion y disgyblion unigol ddylai fod yr ystyriaeth bwysicaf wrth gynllunio unrhyw wers, a dylai athrawon ddefnyddio eu barn a’u harbenigedd proffesiynol wrth ddewis ac addasu gweithgareddau. Mae disgyblion sydd â namau corfforol, synhwyrol a deallusol yn cymryd rhan mewn athletau ar bob lefel. Gellir a dylir eu hintegreiddio i weithgareddau ochr yn ochr â disgyblion nad ydynt yn anabl. Mae’n bwysig cael gwybod ymlaen llaw a fydd unrhyw rai o’r disgyblion sy’n mynychu eich gwers yn anabl er mwyn i chi gael trafod gyda hwy (a’u rhieni/gwarchodwr os oes angen) ym mha ffordd, os o gwbl, y gallai hyn effeithio ar y gweithgareddau y byddwch yn gofyn iddynt eu cyflawni. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gynllunio ymlaen llaw er mwyn darparu unrhyw gymorth angenrheidiol ac addasu unrhyw weithgareddau yn ôl yr angen.  I gael gwybodaeth ddefnyddiol am wahanol namau a chyngor ar sut i addasu eich arferion addysgu er mwyn sicrhau bod y disgyblion i gyd yn diddori yn y gweithgaredd ac yn dysgu, gweler Run, Jump, Throw Inclusion a Chardiau Cymorth Inclusion.