Rhaglen Cefnogaeth Athletwyr

Datblygir rhaglen gymorth Gemau’r Gymanwlad Athletau Cymru mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru ac mae iddi dair lefel yn ogystal â chategori Athletwr Cysylltiol.

PODIWM GEMAU’r GYMANWLAD

·        Mae’r lefel hon yn cynorthwyo athletwyr uwch sy’n debygol o fod yn cynrychioli Cymru yng Ngemau nesaf y Gymanwlad ac sy’n debygol o ennill medal neu fod o fewn yr 8 uchaf. Mae’n debygol bod yr athletwyr hyn hefyd yn athletwyr sy’n cynrychioli’r Deyrnas Unedig ac yn cystadlu i gyrraedd y gemau Olympaidd.

POTENSIAL GEMAU’R GYMANWLAD

·        Mae’r lefel hon yn cynorthwyo amrywiaeth o athletwyr uwch, o’r rhai a fydd yn cystadlu i gael eu dewis ar gyfer Gemau’r Gymanwlad i’r rhai sy’n agos iawn at gyrraedd rowndiau terfynol a chystadlu am fedalau.

DATBLYGU TALENT Y GYMANWLAD

·        Mae’r lefel hon yn rhoi cymorth nad yw’n gymorth ariannol i’r athletwyr yn y categori oedran 17-22 y mae posibilrwydd y byddant yn cyrraedd tîm Cymru yng Ngemau nesaf y Gymanwlad ac sydd â photensial i ennill medelau neu gyrraedd yr 8 uchaf mewn blynyddoedd i ddod yng Ngemau’r Gymanwlad. Bydd pawb sy’n cael eu cynorthwyo ar lefel Datblygu Talent yn cael eu henwebu i gael cyllid gan Sports Aid.

 

ATHLETWR CYSYLLTIOL

·        Cyflwynwyd categori Athletwr Cysylltiol er mwyn cynorthwyo athletwyr unigol profiadol sydd ag uchelgais o gymhwyso i gystadlu mewn pencampwriaethau mawr yn y ddwy flynedd nesaf.

Mae’n ofynnol i bob athletwr sy’n derbyn cymorth lofnodi cytundeb athletwr sy’n egluro yr hyn a ddisgwylir ganddo/ganddi fel athletwr a gefnogir a’r hyn y gall ef/hi ei ddisgwyl gan Athletau Cymru. Caiff y gefnogaeth ei hadolygu bob blwyddyn, ac mae rhaglen baralel i gynorthwyo datblygiad hyfforddwyr hefyd yn weithredol. Caiff cefnogaeth i bara-athletwyr ei reoli a’i ddosbarthu gan Chwaraeon Anabledd Cymru. Goruchwylir y rhaglen gymorth gan Adrian Palmer.

Er bod y cymorth a gynigir yn cael ei deilwra ar gyfer anghenion a lefel cefnogaeth pob athletwr, gall rhai o’r buddion gynnwys;

 1. Cymorth meddygol, gan gynnwys; cymorth Meddyg Chwaraeon, Ffisiotherapydd a Therapydd Tylino
 2. Cymorth gwyddor chwaraeon, gan gynnwys: cymorth Maethegydd, Ffisiolegydd a Seicolegydd
 3. Cymorth gan Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru
 4. Cyngor ar berfformiad
 5. Cymorth hyfforddwr
 6. Grantiau hyfforddi tywydd cynnes
 7. Cymorth ar gyfer cystadlaethau rhyngwladol
 8. Cael defnyddio cyfleusterau mewn lleoliadau hyfforddi penodedig
 9. Grant cymorth i athletwyr

Caiff pob athletwr weithiwr cyswllt penodol o fewn tîm perfformiad Athletau Cymru hefyd. Mae’r cyswllt hwn ar gael i gynorthwyo parau o hyfforddwyr ac athletwyr gyda phethau megis;

 1. Adolygu / cydosod rhaglenni cystadlu
 2. Adolygu / llunio rhaglenni hyfforddi
 3. Adnabod a dod o hyd i rwydweithiau cefnogaeth
 4. Hwyluso’r prosesau adolygu blynyddol
 5. Hwyluso cynllunio blynyddol a gosod targedau

Dewisir athletwyr ar gyfer y rhaglen yn seiliedig ar y safonau perfformio y cytunir arnynt fel yr amlinellir yn y Tablau Goddefiant isod.

Mae’r tablau’n cael eu hadolygu – anfonwch unrhyw ymholiadau at adrian.palmer@welshathletics.org

 

Mae’r tablau’n cael eu hadolygu – anfonwch unrhyw ymholiadau at adrian.palmer@welshathletics.org